DISCLAIMER

Toestemming

De aankoopvoorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website byNOMADS.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie zoals digitale e-books te kopen, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer en de voorwaarden die by NOMADS hierin heeft opgenomen.

Aankoopvoorwaarden

by NOMADS waardeert het ontzettend dat je deze website bezoekt en dat je vertrouwen stelt in haar e-books. Het bouwen van een camper en met name het aanleggen van elektriciteit in de camper is niet zonder risico. Alle by NOMADS e-books zijn gebaseerd op eigen ervaring en urenlang onderzoek om de informatie zo sluitend en kloppend mogelijk te maken. Dit maakt by NOMADS echter geen jurist, noch elektricien, noch loodgieter, noch professioneel camper bouwer. Ondanks dat de e-books met de grootst mogelijke zorg zijn samengesteld kunnen de by NOMADS e-books alsnog onvolledigheden en/of onjuistheden bevatten. Verricht daarom altijd eigen onderzoek bij het bouwen van een camper, de wet- en regelgeving omtrent het bouwen van een camper, het monteren van een elektrische installatie, het aanleggen van een watersysteem en/of gasinstallatie om de informatie in de by NOMADS e-books te bevestigen.

Het aanleggen van elektriciteit in de camper is niet zonder risico. by NOMADS is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit de bouw van jouw camper en het aanleggen van je watersysteem, gasinstallatie en/of elektrische installatie. Lees altijd de handleiding van een elektrisch product en volg de daarin aangegeven instructies op. Laat jouw elektra schema en elektrische installatie in de camper altijd checken door een professional. Het e-book ‘camper elektra’ is gebaseerd op het camper elektra systeem van by NOMADS. Dit betekent dat jouw elektra systeem er anders uit kan zien.

Aansprakelijkheid

by NOMADS sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de by NOMADS e-books en/of de informatie die via deze e-books zijn verkregen. Met de aankoop van de by NOMADS e-books ga je ermee akkoord en verklaar je volledig bewust te zijn van het feit dat by NOMADS geen jurist, elektriciën, loodgieter noch professioneel camper bouwer is en dat de informatie in de by NOMADS e-books onvolledigheden en/of onjuistheden kunnen bevatten.

 

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Artikel 1 – Algemeen

 1. by NOMADS is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 62684086 en is gevestigd aan de De Wieken 119 (1622GT) te Hoorn, hierna: by NOMADS. by NOMADS is de aanbieder van de by NOMADS website waar Gebruiker gebruik van kan maken. Door gebruik te maken van de by NOMADS website gaat Gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.
 2. Gebruiker dient deze voorwaarden te accepteren voordat hij gebruik kan maken van de by NOMADS website. Als Gebruiker niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, verzoekt by NOMADS Gebruiker deze by NOMADS website verder niet te gebruiken. by NOMADS raadt iedereen aan die gebruik maakt van de by NOMADS website de voorwaarden geregeld door te nemen in geval van wijzigingen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze voorwaarden.
 4. Door de by NOMADS website te gebruiken, stemt Gebruiker in dat by NOMADS door middel van berichtgeving (waaronder tevens elektronische communicatie) communiceert over de diensten. Indien over de website gesproken wordt, wordt hier tevens het online portaal ‘community.bynomads.nl’ onder verstaan.
 5. by NOMADS biedt een online platform voor inspiratie en e-books omtrent het bouwen van een camper. Alle door by NOMADS verstrekte informatie is op basis van eigen ervaring en onderzoek; by NOMADS is geen professioneel camper bouwer, noch elektriciën, noch loodgieter.

 

Artikel 2 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

by NOMADS gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van by NOMADS. by NOMADS zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan beschreven in privacy verklaring, tenzij Gebruiker daar vooraf uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in het privacy statement van by NOMADS.

 

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Alle door by NOMADS gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. Het door by NOMADS gedane aanbod is vrijblijvend. by NOMADS is slechts aan het aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Gebruiker schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Gebruiker het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft by NOMADS het recht een overeenkomst met een potentiële Gebruiker om een voor by NOMADS gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden e-book met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Gebruiker in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen by NOMADS niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand).
 4. Levertijden en Termijnen vermeld in het aanbod van by NOMADS zijn indicatief en geven de Gebruiker bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht by NOMADS niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
 6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Gebruiker een aanbod van by NOMADS  heeft aanvaard door het/de betreffende e-book(s) te betalen.
 2. Een aanbod kan door by NOMADS gedaan worden via de website.
 3. Indien Gebruiker het aanbod heeft aanvaard door een overeenkomst te sluiten met by NOMADS, zal by NOMADS de overeenkomst met Gebruiker schriftelijk, althans per e-mail bevestigen. Tevens zal by NOMADS Gebruiker toegang verschaffen tot de by NOMADS website met passende toegangsrechten behorend tot het aanvaarde aanbod.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod is by NOMADS daaraan niet gebonden.
 5. by NOMADS is niet gehouden aan een aanbod indien Gebruiker redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Gebruiker geen rechten ontlenen.

 

Artikel 5 – Gebruik van de by NOMADS website

 1. by NOMADS spant zich in de by NOMADS website ter beschikking te stellen aan Gebruiker. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Gebruiker heeft toegang tot de by NOMADS website nadat Gebruiker een account heeft aangemaakt.
 2. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op haar account en/of de by NOMADS website plaatst dan wel laat plaatsen. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker by NOMADS onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.
 3. by NOMADS kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van de website, zoals onder meer maar niet beperkt tot het aanmaken van een account, het voltooien van een verificatieproces en/of het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria.
 4. De website van by NOMADS mag niet gebruikt worden voor promotionele activiteiten door Gebruiker zoals het promoten van eigen of andere websites en/of blogs. by NOMADS behoudt zich het recht voor om de promotionele bijdrage te verwijderen en/of het account van Gebruiker te blokkeren. Gebruiker kan een e-mail sturen naar community@nomads.nl indien Gebruiker vragen heeft over promotionele activiteiten.

 

Artikel 6 – Verplichtingen bij het gebruik van de by NOMADS website

 1. Gebruiker heeft te allen tijde een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de by NOMADS website. Gebruiker is verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van de by NOMADS website. Gebruiker dient zich te onthouden van het gebruik van de by NOMADS website:a. om handmatige of geautomatiseerde programmatuur, apparatuur of andere processen te gebruiken om de binnen de by NOMADS website gebruikte gegevens op het internet te indexeren of te scrapen;
  b. op een manier dat sprake is van illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde;
  c. het kopiëren van (onderdelen van) de by NOMADS website van by NOMADS;
  d. om op andere wijze schade toe te brengen aan de belangen van by NOMADS.
 1. In geval van (mogelijke) strafbare handelingen is by NOMADS gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. by NOMADS komt het recht toe Gebruiker de toegang tot de by NOMADS website te ontzeggen en/of het gebruik van de by NOMADS website te beëindigen.
 2. Naast de verplichtingen uit de wet, is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Gebruiker.
 3. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de by NOMADS website gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.
 4. Elke Gebruiker dient een account aan te maken ten behoeve van de toegang en het gebruik van de website.
 5. Het account kan geregistreerd worden met een e-mailadres en een wachtwoord, tenzij anders aangegeven.
 6. De Gebruiker is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up-to-date houden.
 7. Gebruiker mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders.
 8. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien een Gebruiker vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Gebruiker per direct contact op te nemen met by NOMADS. Gebruiker is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij de Gebruiker kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens.

 

Artikel 7 – Toegang

 1. by NOMADS biedt enkel en alleen het gebruik van de by NOMADS website aan. by NOMADS heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de uitvoering van de aangeboden diensten door de aangesloten netbeheerder.
 2. Alle weergegeven informatie en getallen op de by NOMADS website zijn onder voorbehoud  van spel- of typefouten.
 3. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan by NOMADS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de by NOMADS website tijdig worden verstrekt aan by NOMADS.
 4. by NOMADS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat by NOMADS is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor by NOMADS bekend was.
 5. Indien by NOMADS van mening is dat Gebruiker de wet of deze Gebruiksvoorwaarden overtreedt, kan by NOMADS de Gebruiker (deels) uitsluiten van de Website. by NOMADS kan de Gebruiker bijvoorbeeld uitsluiten van de Website door:a. het account van Gebruiker te verwijderen; of
  b. onderdelen van de Websites voor Gebruiker te blokkeren.

 

Artikel 8 – Gebruikersinhoud invoeren, uploaden en bekijken

 1. De website biedt Gebruikers de mogelijkheid om gebruikersinhoud in te voeren of naar de website te uploaden en gebruikersinhoud van andere Gebruikers te bekijken.
 2. Gebruikersinhoud omvat:a. hetgeen Gebruiker invoert op de eventueel op de website opgenomen prikborden en discussiefora; en
  b. al het overige dat Gebruiker op de website invoert of naar de website uploadt door gebruik te maken van de (overige) daarvoor bestemde voorzieningen.
 3. Door gebruikersinhoud op de website in te voeren of naar de website te uploaden:a. verleent Gebruiker by NOMADS een licentie om deze gebruikersinhoud op de website of op andere websites van by NOMADS te publiceren en anderszins te gebruiken, kopiëren en commercieel te exploiteren;
  b. verleent Gebruiker aan andere gebruikers een licentie om deze gebruikersinhoud te raadplegen en daarvan kopieën te maken voor eigen gebruik;
  c. geeft Gebruiker by NOMADS toestemming voor de openbaarmaking van zijn of haar portret, voor zover dit voorkomt in deze gebruikersinhoud; end. doet de Gebruiker, voor zover wettelijk mogelijk, afstand van de op de gebruikersinhoud rustende persoonlijkheidsrechten, waaronder begrepen het recht van de maker om zich te verzetten tegen openbaarmaking zonder naamsvermelding, openbaarmaking onder andere naam of wijziging van het werk.

 

Artikel 9 – Communicatiefaciliteiten

 1. De website stelt Gebruikers in staat om berichten te sturen aan andere gebruikers. Gebruikers verlenen by NOMADS toestemming om berichten die via de communicatiefaciliteiten aan hen zijn geadresseerd naar hen door te sturen.
 2. De website biedt Gebruiker de mogelijkheid om berichten te versturen aan derden. Gebruikers mogen deze mogelijkheid uitsluitend gebruiken om derden te attenderen op inhoud die mogelijkerwijs voor hen relevant is. by NOMADS verstuurt de berichten namens Gebruiker. De berichten bevatten een link naar de betreffende inhoud. De derde die het bericht ontvangt, dient zich op de website te registreren, voordat hij van de inhoud kennis kan nemen.
 3. by NOMADS adviseert Gebruiker om de nodige voorzichtigheid in acht te nemen bij het versturen van berichten via de website. by NOMADS raadt Gebruiker in het bijzonder aan om geen contactgegevens of financiële informatie op te nemen in berichten.

 

Artikel 10 – Beschikbaarheid by NOMADS website

by NOMADS staat er niet voor in dat de diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. by NOMADS streeft ernaar om zich in te spannen om de by NOMADS website en de toegang tot de by NOMADS website, voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat by NOMADS niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de by NOMADS website. by NOMADS is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de by NOMADS website en het gebruik van de by NOMADS website op te schorten. by NOMADS is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de by NOMADS website te kunnen waarborgen.

 

Artikel 11 – Notice en takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van by NOMADS of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is by NOMADS gerechtigd om dat deel van de by NOMADS website per direct af te sluiten of Gebruiker uit te sluiten van het gebruik. by NOMADS zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is by NOMADS aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.

 

Artikel 12 – Storingen en reparatie

Indien en voor zover Gebruiker last heeft van een storing en/of de website niet goed geïnstalleerd is of niet werkt, kan Gebruiker gebruik maken van hulp op afstand. Gebruiker kan hiervoor contact opnemen via de contactgegevens via de website van by NOMADS of via community@bynomads.nl.

 

Artikel 13 – Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden e-books niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. De prijzen zoals genoemd in het aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.

 

Artikel 14 – Betaling

 1. Het recht om gebruik te maken van de by NOMADS website is onderworpen aan een vergoeding die Gebruiker verschuldigd is voor het algeheel gebruik maken van de diensten van by NOMADS.
 2. Indien Gebruiker gebruik wenst te maken van alle faciliteiten van website van by NOMADS zal Gebruiker de complete online e-boekenbundel van by NOMADS dienen aan te schaffen.
 3. Betaling dient vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.
 4. Gebruiker kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Gebruiker dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van by NOMADS. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van by NOMADS een andere betalingstermijn overeenkomen.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Gebruiker zijn de vorderingen van by NOMADS op de Gebruiker onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien by NOMADS meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Gebruiker.
 8. Indien een Gebruiker in verzuim is, is by NOMADS gerechtigd het account van de betreffende Gebruiker op te heffen of onderdelen van de by NOMADS website te blokkeren.

 

Artikel 15 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Gebruiker vrijwaart by NOMADS vanaf het moment dat Gebruiker zich eerst bedient van de by NOMADS website voor alle ontstane schade, behoudens opzet of grove schuld zijdens by NOMADS.
 2. by NOMADS is niet aansprakelijk of gehouden voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door de netbeheerder.
 3. by NOMADS is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de by NOMADS website of die van gelinkte websites of websites.
 4. Indien het uitvoeren van de dienstverlening leidt tot aansprakelijkheid van by NOMADS jegens Gebruiker, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door by NOMADS in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade, doch tot een maximum van € 150,-. Onder directe schade wordt verstaan redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 5. In geen geval is by NOMADS is verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de by NOMADS website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de by NOMADS website of het verlies en/of verminkt raken van de gegevens en informatie van Gebruiker.
 6. by NOMADS staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens by NOMADS verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. by NOMADS is niet aansprakelijk voor het feit dat Gebruiker de accountinformatie niet, niet juist en/of niet tijdig heeft ontvangen. Nimmer is by NOMADS aansprakelijk indien Gebruiker zijn inlog- en/of accountgegevens niet op een veilige plaats heeft bewaard.
 8. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van by NOMADS vervallen indien deze niet binnen een jaar schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij by NOMADS. Elke vordering tot schadevergoeding jegens by NOMADS dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt een dergelijke vordering te vervallen.

 

Artikel 16 – Overmacht

 1. by NOMADS is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vi) brand, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x)  werkstakingen in het bedrijf van by NOMADS en (xi) overige situaties die naar het oordeel van by NOMADS buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. by NOMADS heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat by NOMADS zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

Artikel 17 – Overeenkomst met de netbeheerder

by NOMADS biedt uitsluitend een by NOMADS website aan waar Gebruiker gebruik van kan maken en heeft geen invloed op de afspraken en overeenkomst tussen een Gebruiker en de netbeheerder. De netbeheerder is te allen tijde verantwoordelijk voor de uitvoering van de dienst. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor verstrekken van juiste en volledige informatie aan de de netbeheerder. Eventuele gevolgen van de onjuistheid en/of onvolledigheid hiervan komt voor rekening en risico van de Gebruiker.

 

Artikel 18 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele eigendomsrechten van by NOMADS, alsmede op de goede naam van by NOMADS. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de by NOMADS website, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de by NOMADS website berusten uitsluitend bij by NOMADS en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker.
 2. Gebruiker heeft een niet-exclusief recht om de by NOMADS website persoonlijk en voor privégebruik te gebruiken.
 3. De software van de by NOMADS website blijft te allen tijde het eigendom van by NOMADS. De software werkt alleen in combinatie met de overeenkomst die door Gebruiker afgesloten dient te zijn, en conform het doel waarvoor de website dient. Het is Gebruiker verboden om elke aanduiding in verband met de intellectuele eigendomsrechten van by NOMADS of enig wettelijk verplichte (merk)tekens, of aanduidingen zoals de CE-markering van de by NOMADS website onleesbaar te maken, te wijzigen of te verwijderen.

 

Artikel 19 – Klachten

 1. Indien Gebruiker niet tevreden is over de diensten die via de by NOMADS website van by NOMADS worden aangeboden is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via community@bynomads.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil by NOMADS de klacht in behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren.
 3. by NOMADS zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Storingen en/of problemen als gevolg van onjuist gebruik komen voor rekening en risico van de Gebruiker.

 

Artikel 20 – Wijzigingen

by NOMADS heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig aan te passen aan te vullen en/of te wijzigen. Gebruiker wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In elk geval kan Gebruiker de gewijzigde voorwaarden via de by NOMADS website inzien. Door bezoek aan de Website wordt Gebruiker op de hoogte gesteld van de huidige gebruiksvoorwaarden.

 

Artikel 21 – Geschilbeslechting

 1. Op de rechtsverhouding tussen by NOMADS en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig dan wel onverbindend blijkt te zijn, blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen de nietige en/of onverbindende bepaling(en) vervangen door een verbindende bepaling waarvan de strekking zoveel mogelijk hetzelfde is als de te vervangen bepaling(en), in het kader van deze voorwaarden.
 3. Alle geschillen tussen by NOMADS en Gebruiker worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Hoorn, 22 maart 2021

Scroll naar boven